Işletme hesabı nedir? (Ticari terimler kategorisi)

İşletme Hesabı esasına göre tutulacak defterlerden biridir. İşletme hesabının sol tarafında gider, sağ tarafında gelir kayıtları yer alır. gider kısmına, satmalman mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığı ödenen veya borçlanılan paralar ve işletmeyle ilgili diğer giderler kaydedilir. Gelir kısmında ise, satılan malların bedeli veya yapılan hizmetlerin karşılığı olarak tahsil edilen paralar, tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetlerinden elde edilen öteki gelirler gösterilir. Gayri menkuller ve tesisat gibi amortismana tabi değerler işletme hesabında gösterilmez. Ancak bu değerler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar, gider kaydedilir. Gelir ve gider kayıtlarında sıra no. su, kayıt tarihi, işlemin türü ve tutarı gibi hususlar belirtilir.

--Reklam--